Eergisteren
hield de SP.A tijdens de gemeenteraad een pleidooi voor een perk op de
stedelijke begraafplaats om er moslims te begraven volgens de islamitische
ritus.

Ze
argumenteren hun voorstel als volgt: “moslims van de tweede en derde generatie
zijn hier geboren en opgegroeid. Een belangrijk deel van hun familie en hun
nabestaanden leeft meestal ook hier. Zo vinden ouders van een overleden kind
het meestal belangrijk om het graf te kunnen bezoeken. Maar ook andere groepen
moslims willen hier begraven worden; denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen of
migranten uit Oost-Europa. 

De
islamitische ritus vraagt in hoofdzaak om graven met een andere oriëntatie –
overledenen worden nl. begraven met het aangezicht naar de stad Mekka – én om
een eigen toegang tot het perk.
We
zijn dit als gemeenschap verschuldigd aan inwoners die erom verzoeken. En we
moeten dit doen met een vanzelfsprekendheid die getuigt van respect voor hun
geloofsovertuiging”. 


Aan
de andere fracties werd gevraagd hun mening hieromtrent te geven en dit werd
dus ook gedaan.
De
fractieleidster van de liberalen repliceerde dat respect voor rituelen
belangrijk zijn maar niet in die mate dat deze leiden tot segregatie.
Principieel zijn de liberalen er niet tegen
maar willen geen “aparte begraafplaats” exclusief voor zij die volgens
de islamitische ritus begraven willen worden. Iedereen is gelijk in de dood…

Vervolgens
verduidelijkte ik de visie van het Vlaams Belang. Voor de aanwezigen zal het
wel niet verwonderlijk zijn dat wij als islam-kritische partij volledig tegen
het voorstel zijn. Wij blazen niet warm en koud tegelijk in tegenstelling tot
de liberalen.

Voor
de geïnteresseerden pen ik hier mijn tussenkomst neer:
“Collega’s
de vraag naar een teraardebestelling volgens de islamitische
ritus komt eraan want ja, ook Ieper is aan het islamiseren, net als de rest van
Vlaanderen.

De islamitische ritus vraagt niet enkel dat de overledene
begraven zou worden met het aangezicht naar Mekka en om een eigen toegang tot
het perk, het vraagt veel meer dan dit. In oa de brochure “Islamitisch begraven
in Vlaanderen” die werd uitgegeven door de vzw Kruispunt Migratie-Integratie
las ik wat de islamitische voorschriften zijn want hoe zou ik dat als “kafir”
anders moeten weten?

1/ de bestaande grond moet worden afgegraven en er dient zuivere
grond worden aangevoerd te worden , die gekeurd moet worden door een imam.
Nieuwe grond dus, want de islamitische doden mogen niet begraven worden in
dezelfde grond als diegene waar “ongelovigen” hebben in gelegen.
2/ het graf moet diep zijn en voldoende ruim.
3/ moslims worden begraven in een eigen graf met liefst,
onbepaalde grafrechten. Eeuwigdurende concessies zijn wettelijk niet mogelijk.
In Vlaanderen zijn hernieuwbare concessies mogelijk.
4/ het graf wordt niet bedekt met een steen, wel met zand, gras
of kiezels.
5/ moslims kiezen doorgaans ervoor om begraven te worden naast
andere moslims.
Daarom dat een afzonderlijk perk voor moslims afgebakend kan
worden en voor een eigen toegang gezorgd dient te worden.

U merkt het, collega’s, er komt veel meer bij kijken dan gewoon
“een perkje aan te leggen”.
Gelet op het feit dat in de ons omringende steden en gemeenten
nog geen apart perk is om moslims te begraven zou dit voor Ieper kunnen betekenen
dat er meerdere vragen van buiten Ieper komen om hier begraven te worden. De
vraag is dan of we daarvoor dan wel over de nodige ruimte beschikken.

In die context wil ik terugkomen op een vraag van een gewezen
fractiegenoot uit de vorige legislatuur die vroeg om een “sterretjesweide” aan
te leggen op de begraafplaats. Voor ouders die hun foetus of doodgeboren kindje
verloren hebben, kan dit een grote troost betekenen. Op die vraag kon toen niet
worden ingegaan omdat de ruimte en de indeling van de begraafplaats dit niet
toeliet. Dit eventjes terzijde.

Collega Bolle, onlangs nog liet je het kruis verwijderen uit de
voormalige OCMW-raadszaal in het Godshuis Belle in het kader van de
neutraliteit , vandaag houd je hier het pleidooi voor een apart perk om er moslims
te begraven.
Vreemd toch dat dit laatste van een partij komt die het nooit
hoog op heeft gehad met religies…
Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me dit nogal
een populistisch voorstel met het oog op het winnen van stemmen binnen de moslimgemeenschap.

Collega Bolle, dat SP.A van mening is dat het “vanzelfsprekend”
is als getuige van respect voor de islamitische geloofsovertuiging is voor het
Vlaams Belang verre van vanzelfsprekend.

Vanuit de samenleving en ook het stadsbestuur wordt steeds de
nadruk gelegd op integratie. Door te voorzien in aparte percelen, duidelijk
afgeschermd van de percelen van de “ongelovigen” drijft men in tegendeel de
segregatie ten top.

Dit gezegd zijnde kan ik besluiten met aan te geven dat op onze
steun alvast NIET moet gerekend worden voor de aanleg van een islamitische
rustplaats! Wij collaboreren NIET met de islam…”.

Dus tot zover het standpunt van Vlaams Belang.

De
fractieleidster van Groen vindt het voorstel/ de vraag van de sossen een
terechte vraag en het vergt volgens haar geen grote inspanning.

En
uiteraard moest ook de fractieleider van de tjeven ook nog eens zijn woordje
placeren. Zijn zoveelste verwijzing naar Ieper als Vredesstad neemt ondertussen
al de gedaante aan van een grijsgedraaide en versleten plaat. Voor hem is
iedere Ieperling gelijk voor de wet dus ook de 700 moslims die hier verblijven.
Hoe hij aan dit cijfer komt blijft voor mij een raadsel maar soit, misschien
waant hij zich wel God de Vader die alles hoort, weet en ziet. Afsluiten deed
hij door te zeggen dat ik misschien nog eens Antwerpen moet bellen, een
verwijzing naar de band die ik heb met de Antwerpse VB-fractie en Filip
Dewinter. Heb dan maar kordaat geantwoord dat ik zelf wel zal beslissen wie ik
bel en dat ik er feitelijk geen telefoontje moet voor doen aangezien ik er wel
zelf naartoe zal gaan.

De
bevoegde Schepen, de N-VA’er Delie, vind de vraag ook terecht maar op vandaag
is daar nog geen vraag naar. Als de vraag er komt, dan zal gekeken worden voor
een oplossing. Hij verwees naar de wetgeving die zegt dat een apart perk kan
maar niet moet. Over mijn aangehaald risico op het aanzuigeffect om niet-
Ieperse moslims hier te begraven, is hij van mening dat dit niet kan aangezien
niet-Ieperlingen hier niet begraven kunnen worden tenzij zij een band hebben
met Ieper.

Voor
ons is dit maar een povere repliek want wetende dat moslims allemaal “broeders
en zusters” van elkaar zijn, zal er wel ergens een band zijn. Ik vraag me
trouwens af welke band de vluchtelingen en de migranten hebben met Ieper.
Maar
ach…”onder de dekmantel van Ieper Vredesstad” zal er wellicht wel een
achterpoortje zijn om toch maar te kunnen voldoen aan de vraag.

Met
dit bericht wil ik duidelijk maken hoe sommigen naar de pijpen willen dansen
van de moslims al dan niet in de hoop stemmen te kunnen ronselen binnen de
moslimgemeenschap.
Hoe
gaan die politici en alle Gutmenschen die zich uitsloven om naar de pijpen te dansen
van de moslims straks aan hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
uitleggen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van het
kalifaat? Want wees gerust, ook zij zullen als “kafirs” beschouwd worden.

Vlaams
Belang Ieper gaat vreedzaam in ’t verzet tegen de islamisering van onze stad:
wij willen hier geen moskee, wij willen
hier geen apart perk voor moslims op onze stedelijke begraafplaats. Als moslims
daar niet mee kunnen leven, dan moeten ze maar verhuizen naar de andere kant
van de Middellandse Zee, daar waar de islam thuishoort!