Blog Image

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Vlaams Belang wil géén moskee in Ieper

Politiek Posted on Fri, September 22, 2017 14:37:31

Sedert
het najaar van 2010 volg ik de Almadinah Almoenawarah vzw met argusogen op. In
januari 2011 had ik als gemeenteraadslid een schriftelijke vraag gesteld aan
het Ieperse Schepencollege over de werking en eventuele samenwerking met de
Ieperse stadsdiensten. Ik kreeg toen als antwoord “navraag bij de diensten
leert dat er ons geen dergelijke vzw gekend is noch informatie erover
beschikbaar is. Almadinah zit ook niet als bedrijf in onze bedrijvengids”.
Aangezien ik op mijn honger bleef zitten, ben ik maar zelf op onderzoek geweest
en via de griffie van de Rechtbank van Koophandel kon ik de statuten van de vzw
inkijken.

De
jaren verstreken, de islamisering van Ieper kwam op gang en heden moet ik
vaststellen dat er in pakweg 5 jaar duidelijke tekenen van islamisering
zichtbaar zijn. Ik heb het dan niet enkel over de gesluierde dames en de mannen
met de typische baarden, vaak
getooid in lange gewaden, die je
door de straten ziet kuieren, maar ook over het opduiken van
halal-eetgelegenheden. Wat je vroeger enkel in de grotere steden zag, is
ondertussen ook merkbaar in kleinere steden en gemeenten. Het is dus niet
langer meer “een ver van mijn bed”- fenomeen.

Toen
ik deze ochtend in de Krant van West-Vlaanderen het artikel las over het feit
dat de Ieperse moslims een moskee willen, was ik niet echt verrast. Wie een
beetje bij de pinken is en met beide voeten op de grond staat, die weet dat een
gebedshuis de voorloper/aanzet is van een moskee. Dat er nu opeens vraag naar
een moskee is, toont aan dat ook de islamisering van Ieper in een
stroomversnelling zit. Mijn haren kwamen recht toen ik op de voorpagina las dat
er reeds scholen op bezoek zijn geweest in een onofficiële moskee. Ik ben
weleens benieuwd wat de ouders vinden van dergelijke bezoeken en wat daar
allemaal in de oortjes van de kinderen geblazen werd. Zelfs bij schoolbezoeken
naar een officiële moskee stel ik me vragen. Het is overduidelijk dat de islam
kost wat kost door de strot van de kinderen geduwd moet worden. Dit alles in de
hoop het multiculturele sprookje alsnog verkocht te krijgen. Hopelijk komen al
die kinderen op latere leeftijd niet in aanraking met de “verrijking” van deze
multikul. Wat ben ik blij dat ik geen schoolgaande kinderen meer heb maar wat
heb ik nu al medelijden met mijn kleinkind…

Ik
las in het artikel dat de vzw Almadinah zich inzet zodat moslimvluchtelingen
enz zich makkelijker zouden
kunnen integreren in de Westhoek , maar in diezelfde tekst vermelden ze
dat ze islamlessen en lessen Arabisch geven… Hoe vallen lessen Arabisch
te verklaren, met het oog een toekomstige integratie in de Westhoek???
Volgens de geïnterviewde, zouden hoger opgeleide mensen zich ook minder
racistisch opstellen tegenover moslims.
Uit de woorden van deze persoon kunnen we dus afleiden dat het slechts
maar de dommeriken en laaggeschoolden van de autochtone bevolking zijn, die zich
racistisch zouden opstellen tegenover de Islam… Of moeten we dit soort
uitspraken eerder zien als uiting van een übermensch ideologie binnen de
Moslimcultuur ???
Als ze zichzelf dan werkelijk zo slim en hoogopgeleid vinden, hoe
strookt dat dan met het feit dat ze hun heil zoeken in een “godsdienst”, opgebouwd
uit fabeltjes en waarin bv. de gelijkheid van man en vrouw, een utopisch begrip
is.
In
tijden van verhoogde terreurdreiging en in het kader van lopende onderzoeken
door de veiligheidsdiensten naar al deze zogenaamde achterkamermoskeeën, is het
mijn morele plicht om als islam-kritische politica deze zaak van heel dichtbij
op te volgen.

Vlaams
Belang blijft niet bij de pakken zitten en zal zich door middel van één of
meerdere acties verzetten tegen de komst van een moskee in Ieper. Wij hebben
jaren het islamitisch gebedshuis getolereerd maar zijn niet van plan dit te
doen met een moskee. Wij weigeren te dansen naar de pijpen van de moslims. Het
belangrijkste programmapunt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018
zal dan ook zijn: de islamisering van onze stad een halt toeroepen!PERSBERICHT: Vlaams Belang wil geen moskee in Ieper

Politiek Posted on Fri, September 22, 2017 12:21:07

Nancy Six
(voorzitter Vlaams Belang Ieper) wenst te reageren op het artikel in de Krant
van West-Vlaanderen (editie West, 22/09/2017) waarin sprake is van het feit dat
Ieperse moslims een moskee willen.

Volgens Six is dit een typisch voorbeeld van islamisering:
wat begon als een gebedshuis, wil uitgroeien tot een moskee.

Ondanks de islamitische aanslagen en de aanhoudende verhoogde
terreurdreiging gaat de islamisering ook in Ieper dus gewoon voort.

Een moskee is veel meer dan slechts een gebedshuis, het is
een belangrijk bouwkundig en ideologisch symbool van de islam(isering). Islam
betekent ‘onderwerping’ en staat dus haaks op vrede en vrijheid. Daarom maakt
Vlaams Belang Ieper een belangrijk strijdpunt van een moskee in de Vredesstad.

Vlaams Belang Ieper zal met symbolische acties het verzet
tegen de komst van een moskee kracht bij zetten. Nancy Six zal dit in de
komende gemeenteraadszitting van 2 oktober alvast ter sprake brengen .België ondertekent anti-kernwapenverdrag niet…

Politiek Posted on Fri, September 22, 2017 08:42:43

Aan de Ieperse gemeenteraad
werd tijdens de zitting van 3 juli een motie voorgesteld, onder impuls van
Groen, om een
dringende oproep te doen aan de Belgische Regering, om alles in het werk te
stellen om te garanderen, dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer
gebruikt zouden worden. Met die motie zou de Belgische Regering gevraagd worden
zijn verzet te staken en op een constructieve wijze mee te werken aan het tot
stand komen van een verbodsverdrag voor kernwapens. Die motie zou vervolgens overgemaakt
worden aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement. De motie zou
eveneens verstuurd worden naar de Belgische burgemeesters die lid zijn van
Mayors for peace, met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische
Regering te bezorgen. Op één raadslid na, stemden alle gemeenteraadsleden
hiermee in. Ikzelf was het enige raadslid dat deze motie heb tegengestemd.
Terwijl ik argumenteerde waarom ik niet mee wou stappen in dit utopisch
fabeltje, voelde ik de afkeurende blikken van de overige raadsleden door me
heen dringen. Het kon me niet deren, want ik ben er tot op heden van overtuigd
dat mijn argumenten terecht zijn. Als “de goeie” ontwapenen hebben enkel “de
slechte” nog de kernwapens.
De
vrede is er door een evenwicht dat bestaat en waarvan afschrikking een reëel
bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar weerbaar zijn!
Vrede
is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt worden. We
ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet altijd en overal
werkt.
Hopen
dat wereldmachten, wereldleiders, zich zullen schikken naar de vraag om hun
kernwapens op te bergen, lijkt me dan ook naïef. Uit de vele oorlogen werden
nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven. Al
wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden
vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.
Dromen
over vrede is mooi maar weet dat de meeste dromen bedrog zijn.

Als
ik nu lees dat België het antikernwapenverdrag niet ondertekent heeft, dan kan
ik concluderen dat deze motie inderdaad geen enkele, maar dan ook geen enkele,
impact heeft gehad op de beslissing van de regering. Of wat hadden de
pacifistische luchtkastelenbouwers nu gedacht? Dat de regering, de NAVO, enz zouden sidderen en beven of onder de indruk zouden
zijn van één of meerdere moties die vanuit de gemeenteraden zouden ingediend
worden?
Deze
motie is een al even grote flop als de oproep vanuit het Vredesfonds en Stad
Ieper om op 21 september de vredesvlag uit te hangen. Slechts een paar
enkelingen, de gekende “tien man en een paardenkop”, gaven hieraan gevolg.
Misschien
kunnen ze beter de bakfiets nemen en een ritje maken doorheen de vredesstad en
hun ogen eens goed opentrekken om te zien hoe onze stad aan het evolueren
is…Lijkt me veel nuttiger dan idiote moties in te dienen en met vredesvlagjes
zwaaien…